Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van BOANN met de nieuwe avg wet

Artikel 1 – Definities

1.1 BOANN: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “BOANN”  Vennootschap onder firma BOANN v.o.f

1.2 Licentienemer: De (rechts)persoon met wie BOANN een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Diensten: De door BOANN te verlenen diensten zoals beschreven op www.boann.eu waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem via een browser uitsluitend met het doel de Website op te zetten en te onderhouden, en eventueel de hosting van de Website.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen BOANN en Licentienemer op grond waarvan BOANN aan Licentienemer Diensten verleent.

1.5 Systeem: Door BOANN beheerde apparatuur, programmatuur (waaronder mede begrepen de programmacode voor het opzetten en onderhouden van een Website), schijfruimte en de Website waarmee zij aan Licentienemer de Diensten verleent.

1.6 Website: De door Licentienemer beheerde Website op basis van het Systeem van BOANN.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van BOANN en op alle met BOANN gesloten overeenkomsten.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Licentienemer gehanteerde algemene voorwaarden.

2.3 Licentienemer gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Licentienemer kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.4 BOANN is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een
andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.5 Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat BOANN tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van BOANN zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 De Overeenkomst tussen BOANN en Licentienemer komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van BOANN.eu. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Licentienemer via telefoon, email of schriftelijk.

3.3 BOANN heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren.

3.4. Boeteclausule. Het is de contractant niet toegestaan om het contract eenzijdig te ontbinden, wanneer Boann de contractueel vastgelegde afspraken is nagekomen. Dit is contractbreuk. Bij contractbreuk brengt Boann een boete in rekening ten bedragen van 250 euro.  Deze kosten worden in rekening gebracht bovenop andere kosten zoals een opzeggingstermijn voor de dienst.

Artikel 4 – Licentie

4.1 BOANN verleent aan Licentienemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het Systeem. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.3 Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

4.4. Licentienemer en/of reseller onderschrijft de verplichting voor een periode van tien jaar, tijdens of na het beëindigen van de overeenkomst, geen bedrijfsactiviteiten te starten met een (kopie) dienst die gelijkwaardig is aan StreamFlow. Licentienemer en/of reseller gaat akkoord met de verplichting, mocht regel 4.4. overtreden worden, om in een dergelijk geval een schadevergoeding te betalen aan Boann ten bedragen van 15.000 euro.

Artikel 5 – Duur gebruikersrecht

5.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan door Licentienemer tussentijds en na afloop worden verlengd.

5.2 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

5.3 Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van BOANN verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur.

5.4 BOANN en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel BOANN haar activiteiten staakt of liquideert.

5.5 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

Artikel 6 – Rechten en plichten BOANN

6.1 BOANN spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn

6.2 BOANN is niet betrokken bij de inhoud van de Website van Licentienemer, BOANN is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.

6.3 BOANN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Systeem. BOANN zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.4 BOANN kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met BOANN.

6.5 BOANN verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van BOANN. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

6.6 BOANN spant zich in om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Website van Licentienemer, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.

Artikel 7 – Rechten en plichten Licentienemer

7.1 Licentienemer verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten te gebruiken voor het opzetten van één Website.

7.2 Licentienemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.

7.3 Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van backups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van de Website.

7.4 Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van BOANN door te geven.

7.5 Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door BOANN mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:
(a) geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
(f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
(h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;
(i) alle aanwijzingen van BOANN die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

7.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt BOANN zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat BOANN tot enige schadevergoeding is gehouden.

7.7 Indien een Licentienemer door een derde partij een security check wil laten uitvoeren is dit mogelijk, maar moet de datum en het tijdstip van deze check afgestemd worden met BOANN.

7.8 Bij overstap van een ander platform is de Licentienemer verantwoordelijk voor het instellen van redirects van oude URL’s naar nieuwe (BOANN) URL’s, opdat de SEO waarde van de oude URL’s bewaard blijft.

7.9 Licentienemer is in voorkomende gevallen verplicht om zijn medewerking te verlenen aan registratie, overdracht en opheffing van domeinen, wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en wisseling van providers en registrators.

Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen

8.1 Door BOANN opgegeven of met BOANN overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.2 BOANN is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Licentienemer met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.3 Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door BOANN kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen dertig (30) dage na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van BOANN genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.

8.4 Licentienemer komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

8.5 Indien BOANN een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij BOANN geldende regeling.

Artikel 9 – Betaling

9.1 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.2 Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.)

9.3 BOANN heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.4 Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Licentienemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Licentienemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Licentienemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.

9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is BOANN bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.6 BOANN heeft ten alle tijden het recht de Website uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

9.7 Licentienemer dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met BOANN.

9.8 Boann rekent een betalingstermijn van 21 dagen. Indien de betaling binnen de gestelde termijn niet is voldaan volgt een laatste aanmaning. Boann brengt dan 7.50 euro administratiekosten in rekening. Na het ontvangen van de laatste aanmaning heeft u 3 dagen om de factuur te voldoen. Indien u in gebreken blijft wordt het contract eenzijdig vanaf de zijde van Boann ontbonden. Wanneer het een dienst van Boann betreft waarvoor een maand opzegtermijn geldt betekent dit dat u Boann op dat moment 2 maandtermijnen verschuldigd bent. Na het verstrijken van de laatste betalingstermijn van 3 dagen wordt de vordering uit handen gegeven aan incasso en gerechtsdeurwaarder IP Nederland. Houdt u rekening met extra kosten.

Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame

10.1 BOANN staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Licentienemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door BOANN geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van BOANN.

10.2 Gebreken in de beveiliging van de door Licentienemer opgeslagen informatie op de systemen van BOANN, gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Licentienemer.

10.3 Licentienemer dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

10.4 Indien Licentienemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Licentienemer contact met BOANN opnemen via de contactpagina op de website. Licentienemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van BOANN. Indien het geschil van Licentienemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

10.5 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.

10.6 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Licentienemer niet op.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat BOANN ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan BOANN.

11.2 Het is Licentienemer niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

11.3 Het is Licentienemer niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

11.4 Licentienemer verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

11.5: Intellectuele eigendom en auteursrechten welke specifiek betrekking hebben op de dienst StreamFlow. StreamFlow kan juridisch gekenmerkt worden als een handelsnaam van Boann VOF en mag als zodanig alleen door Boann VOF gebruikt worden. Bij overtreding van 1 of meerdere punten zoals beschreven in artikel 11 zal het betreffende StreamFlow account worden geblokkeerd en wordt u de toegang ontzegd. U wordt per e-mail van de blokkade op de hoogte gebracht en u dient contact op te nemen met Boann. Als reseller verliest u per direct alle rechten voor het verkopen van StreamFlow, maar Boann houdt niet onverminderd verantwoordelijk voor het naleven van de punten zoals benoemd in artikel 11. Bij het gebruik van een handelsnaam voor een vergelijkbare dienst krijgt u per e-mail de sommatie om voor een bepaalde datum te stoppen met gebruik van die handelsnaam. Geeft u hieraan geen gehoor, dan factureert Boann u de (eerste) boeteclausule ten bedragen van 500 euro. Met het akkoord gaan met de algemene voorwaarden stemt u in met de betaling van dit bedrag. Indien het noodzakelijk geacht wordt door Boann om daarna verdere juridische stappen te ondernemen tegen het gebruik van de handelsnaam welke vergelijkbaar is met StreamFlow zult u aansprakelijk gesteld worden voor alle kosten. Beheerders van een StreamFlow acccount kunnen ook juridisch verantwoordelijk worden gehouden voor het overtreden van 1 of meerdere punten in artikel 11. Ook hiervoor geldt een eerste boeteclausule van 500 euro. Mocht ook hier Boann het noodzakelijk achten wanneer niet in goed overleg de punten als benoemd in artikel 11 nageleefd kunnen worden om verdere juridische stappen te ondernemen. Alle kosten zullen worden verhaald op de overtreder.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 BOANN is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Licentienemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

12.2 De aansprakelijkheid van BOANN jegens Licentienemer, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Licentienemer op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

12.3 Licentienemer zal BOANN en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Licentienemer van de Diensten.

12.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. BOANN is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden

12.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van BOANN (hoogste leidinggevend personeel).

Artikel 13 – Overmacht

13.1 BOANN is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van BOANN
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
d) werkstakingen
e) brand
f) ongeval of ziekte van personeel
g) Denial of Services (DoS) aanvallen
h) door BOANN onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van BOANN afhankelijk is

13.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat BOANN tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

13.3 Indien BOANN door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 14 – Advisering

14.1 Alle door BOANN gegeven adviezen, gedeelde kennis en door BOANN verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door BOANN te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door BOANN verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. BOANN verleent daarbij geen enkele garantie.

14.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door BOANN is BOANN niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart BOANN tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van BOANN.

Artikel 15 – Privacy

15.1 BOANN respecteert de privacy van Licentienemer. BOANN zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van BOANN is in te zien. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

16.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

16.3 Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOANN aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. BOANN is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

16.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

16.5. Voor het aangaan van een contract vraagt Boann een kopie van uw paspoort of ID kaart, of anderzins een bewijs waar uit uw naam, adres en woonplaats af te leiden is.(Bijvoorbeeld: Nota energiebedrijf, telefoonrekening). Het gaat Boann uitsluitend om de verficatie van de naam en de adres gegevens om te voorkomen dat diensten afgenomen worden op naam en adresgegevens van andere personen. Het sociaal fiscaal nummer kunt u onzichtbaar maken, evenals andere niet noodzakelijke informatie. Uw gegevens worden niet in een database opgeslagen en zijn enkel toegankelijk voor de Boann administratie. Deze gegevens kunt u enkel toezenden via de reguliere post of aan het e-mailadres van de Boann administratie. De gegevens worden bewaard voor de duur van het contract.

Artikel 17 – StreamFlow

Aan het gebruik van StreamFlow door Licentiehouder ( beheerder) zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  1. Licentiehouder ziet er op toe dat de gebruikers (deejays) StreamFlow uitsluitend gebruiken waarvoor StreamFlow bedoeld is.
  2. Licentiehouder vraagt geen financiële vergoeding aan derder voor het toevoegen / verwijderen van een alle mogelijke veranderingen die binnen StreamFlow mogelijk zijn, indien StreamFlow anders verneemt door middel van klacht(en) kan StreamFlow over gaan tot deactivatie en / of verwijderen van het betreffende account.
  3. Licentiehouder informeert de gebruikers (deejays) dat StreamFlow een internetdienst is van BOANN.
  4. Licentiehouder ziet er op toe dat uitsluitend technische aanpassingen gedaan worden binnen de functies van StreamFlow
  5. Licentiehouder ziet er op toe dat vragen en wensen omtrent technische aanpassingen altijd lopen via BOANN.
  6. Licentiehouder verliest bij overtreding van de voorwaarden toegang tot alle accounts die onder zijn/ haar beheer staan.
  7. Licentiehouder is niet verplicht een account upgrate af te nemen van StreamFlow te gebruiken en behoudt rechten / plichten van de standaard account registratie.
  8. Licentiehouder leest voor het gebruik van een account upgrade de (nieuwe) voorwaarden voor StreamFlow
  9. Licentiehouder gaat akkoord met de nieuwe voorwaarden bij een upgrade/update van StreamFlow als deze wordt gebruikt.
  10. Licentiehouder heeft geen recht op een teruggave van de betaling na het volledig doorlopen van de account registratie inclusief de betaling, waarin de licentiehouder akkoord dient te gaan met de algemene voorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de (nieuwe) licentiehouder als hij/ zij zonder kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, waarvoor een akkoord dient te worden gegeven, de account registratie en/of het betalingsproces heeft voltooid.

Pin It on Pinterest